คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา