คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace:Happy Work-life)
 
     
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace:Happy Work-life) กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Happy Money รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ มีเงินออม ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เชื่อมสัญญาณไปยังคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง