คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Dr. Candra Irawan Inbur
 
     
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ Dr. Candra Irawan Inbur ผู้เชี่ยวชาญด้าน Indonesian Economic law จาก Faculty of Law, University of Bengkulu โดยรองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธาน มีคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ โดยทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ (Arbritation) ของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่าง และสภาพปัญหาจากการระงับข้อพิพาทโดยวิธีดังกล่าวด้วย