คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรกระบวนการ "โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561-2564"
 
     
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรกระบวนการ  "โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561-2564" ณ. โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์  แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งส่วนกลางและจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมจากกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์