คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 
กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ...
สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา ประจ...
แบบสอบถาม เรื่อง "ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์" ...
ขอเชิญนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต...
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ ประจำปี 2561...
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับนิสิตฝึกงาน...
แบบสอบถามการรับรู้และความเข้าใจค่านิยมหลักของนิติสิต สังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559...
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559...
แบบสอบถามความคาดหวังของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิ...
กำหนดการกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0 0 0