คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานประจำปี
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
โครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กลับหน้าหลัก

แผนยุทธศาสตร์

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 2557-2560
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
แผนการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี : 2559
รายละเอียด : โหลดเอกสาร