คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานประจำปี
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กลับหน้าหลัก

แผนยุทธศาสตร์

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 2557-2560
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
แผนการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี : 2559
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 งบอุดหนุนรัฐบาล
รายละเอียด :
โหลดเอกสาร
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 เงินรายได้
รายละเอียด :
โหลดเอกสาร

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด :
โหลดเอกสาร