คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานประจำปี
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
โครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มเสนอโครงการ / วิจัย
          รายละเอียดและแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย

แบบฟอร์มที่ปรึกษาทางวิชาการ


 

แบบฟอร์มการเงิน
          ใช้เบิกค่าสอนภาคสมทบ จ-ศ และ ศ-อา
          ใช้เบิกภาคสมทบ จ-ศ และ ศ-อา

แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
            ประเภท : แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
            ประเภท : แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ
            กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

แบบฟอร์มแบบฟอร์มธุรการ

แบบฟอร์มวิชาการ

แบบฟอร์มโสตทัศนูปกรณ์