คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานประจำปี
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มเสนอโครงการ / วิจัย
          รายละเอียดและแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย

แบบฟอร์มที่ปรึกษาทางวิชาการ


 

แบบฟอร์มการเงิน
          ใช้เบิกค่าสอนภาคสมทบ จ-ศ และ ศ-อา
          ใช้เบิกภาคสมทบ จ-ศ และ ศ-อา

แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
            ประเภท : แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
            ประเภท : แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ
            กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

แบบฟอร์มแบบฟอร์มธุรการ

แบบฟอร์มวิชาการ
 • แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา (นิสิต) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขออนุญาตสอนชดเชยภาคสมทบ File.PDF   Word.Doc (อาจารย์)
 • แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา (อาจารย์) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทนิสิต (นิสิต) Word.Doc

 • แบบฟอร์มขอเดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกงาน (อาจารย์) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขอดูกระดาษคำตอบ (นิสิต) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขอส่งเกรดก่อนกรณีพิเศษ (กรณีนิสิตขอจบเป็ยรายบุคคล) (อาจารย์) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขอสอบเลื่อนสอบ (นิสิต) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มคำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน (นิสิต) File.PDF
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด (นิสิต) File.PDF  
 • แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ (นิสิต) File.PDF
 • แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (นิสิต) File.PDF  
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (นิสิต) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มปลี่ยนแปลง วัน เวลา ตาราง เรียน (อาจารย์)  File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงกรรมคุมสอบกลางภาคและปลายภาค (อาจารย์) Word.Doc
 • แบบฟอร์มให้คำปรึกษาทางวิชาการ (อาจารย์) File.PDF  Word.Doc

แบบฟอร์มงานประชุม

แบบฟอร์มโสตทัศนูปกรณ์