คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานประจำปี
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
โครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการสอน
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
 
เอกสารประกอบการสอน กลับหน้าหลัก

ผู้บรรยาย  :  อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี

     
กฎหมายปกครอง1

            -  กฎหมายปกครองหนึ่ง ชุดที่1
            -  กฎหมายปกครองหนึ่ง ชุดที่2      
      กฎหมายปกครอง2
  1. คดีชี้ขาด1
  2. คดีชี้ขาด2
  3. คดีชี้ขาด3
  4. คดีชี้ขาด4
  5. คดีชี้ขาด5
  6. คดีชี้ขาด6
  7. คดีชี้ขาด6-1
  8. คดีชี้ขาด7
  9. คดีชี้ขาด8
  10. คดีชี้ขาด9ผู้บรรยาย  :  อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้บรรยาย  :  อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
เอกสารประกอบคำบรรยายอาจารย์พิเศษ

       
         เอกสารประกอบอาจารย์อำพน