คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานประจำปี
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
 
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก

ระเบียบ
        ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
       ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน


ประกาศ
       ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
       ฝ่ายบุคคล