คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานประจำปี
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
 
รายงานประจำปี กลับหน้าหลัก

รายงานประจำปี
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์  ประจำปี : 2556
รายละเอียด : โหลดเอกสาร ชุดที่1(หน้า1-50)
รายละเอียด :
โหลดเอกสาร ชุดที่2(หน้า51-80)
รายละเอียด : โหลดเอกสาร ชุดที่3(หน้า81-100)
รายละเอียด :
โหลดเอกสาร ชุดที่4(หน้า101-130)
รายละเอียด :
โหลดเอกสาร ชุดที5(หน้า131-166)
   
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์ ประจำปี : 2553
รายละเอียด : โหลดเอกสาร