คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
คณบดีคณะนิติศาสตร์
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำยุติธรรมสู่สังคม

------------------------------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางกฎหมาย ภายใต้หลักธรรมา บูรณาการองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาสู่สากล

เป็นเลิศทางกฎหมาย ภายใต้หลักธรรมา = Core Purpose

บูรณาการองค์ความรู้ = Core Value

มุ่งพัฒนาสู่สากล = Visionnary Goal

------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยมร่วม (Core Value) TOP LEGAL

T : Transsparncy โปร่งใส ตรวจสอบได้

O : One Team การเป็นหนึ่งเดียว การทำงานเป็นทีม

P : Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ

L : Lawfulness เป็นนักกฎหมายชั้นนำ/เป็นผู้นำทางกฎหมาย

E : Ethic มีคุณธรรม

G : Giver พร้อมที่จะเป็นผู้ให้

A : Amplifying Social สร้างสรรค์ความสุขสู่สังคม

L : Lift Long Learning ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

------------------------------------------------------------------------------------------------

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สู่สากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อจรรโลงความยุติธรรมสู่สังคม

2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาทรัยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

3. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความแข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติ

------------------------------------------------------------------------------------------------