คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
 
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำยุติธรรมสู่สังคม

------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรัชญาหลักสูตร

นักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะเชิงปฎิบัติ นำยุติธรรมสู่สังคม

------------------------------------------------------------------------------------------------


วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำระดับชาติด้านการผลิตบัณฑิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในปี ๒๕๖๘

------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยมหลัก

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

------------------------------------------------------------------------------------------------

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สู่สากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อจรรโลงความยุติธรรมสู่สังคม

2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาทรัยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

3. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความแข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติ

------------------------------------------------------------------------------------------------