คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
 
ทําเนียบคณบดี กลับหน้าหลัก

 

 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
รักษาการแทนคณบดี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551

 
 
     
     
   อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี
ดำรงตำแหน่ง คณบดี
ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2560

 
     
     
   รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
ดำรงตำแหน่ง คณบดี
ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน