คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
 
ผู้บริหารคณะ กลับหน้าหลัก

 
รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
คณบดี
 
     

 อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
รองคณบดี
   
อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
รองคณบดี
     
     
 
อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา
ผู้ช่วยคณบดี
   
อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี
     
     
 
อาจารย์เจษฎา  ทองขาว
ผู้ช่วยคณบดี
   
อาจารย์หทัยกาญจน์   กำเหนิดเพชร
ประธานสาขาวิชา