คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะกรรมการประจำคณะ กลับหน้าหลัก

     
     
  รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
ประธานกรรมการ 
 
     
     
     
     
     
     
 อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
กรรมการ
  นายประคอง เตกฉัตร
กรรมการ
     
     
     
 นายสัตยา อรุณธารี
กรรมการ
   รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
กรรมการ
     
     
     
 อาจารย์หทัยกาญจน์   กำเหนิดเพชร
กรรมการ
   อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
กรรมการและเลขานุการ
     
     
     
 อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์
กรรมการ
   นางชาโลมา กองสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ