คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารประกอบการสอน
หนังสืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร
อาจารย์อำพน เจริญชีวินทร์(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรสักก์ พิทักษ์ธรรม(อาจารย์พิเศษ)
 
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร กลับหน้าหลัก

  
    วิธีพิจารณาความแพ่ง 1      เอกเทศสัญญา 2
      กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
    ประวัติศาสตร์กฎหมาย 0801151