คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารประกอบการสอน
หนังสืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร
อาจารย์อำพน เจริญชีวินทร์(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรสักก์ พิทักษ์ธรรม(อาจารย์พิเศษ)
 
หนังสืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ กลับหน้าหลัก


ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
 
 
ชื่อหนังสือ : กฎหมายล้มละลาย
ผู้เขียน : อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
 
 
ชื่อหนังสือ : กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
 
 
ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร)
ผู้เขียน : อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
 
 
ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ผู้เขียน : อาจารย์นฤมล ฐานิสโร
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
 
 
ชื่อหนังสือ : บทบาทของกฎหมายมหาชนกับการปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้เขียน : เจษฎา ทองขาว
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
 
 
ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย INSURANCE LAW
ผู้เขียน : อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ชื่อหนังสือ : คดีเยาวชนและครอบครัว (Juvenile and Family Cases)
ผู้เขียน : อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
 
 
ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช
สำนักพิมพ์ : สูตรไพศาล, สนพ.
 
 
ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาบัยทักษิณ
 
 
ชื่อหนังสือ :คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน