คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
อาจารย์ประจำคณะ
เจ้าหน้าที่
 
ผู้บริหารคณะ กลับหน้าหลัก

 
รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
คณบดี
 
     

 อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
รองคณบดี
   
อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
รองคณบดี
     
     
 
อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา
ผู้ช่วยคณบดี
   
อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี
     
     
 
อาจารย์เจษฎา  ทองขาว
ผู้ช่วยคณบดี
   
อาจารย์อานนท์  ศรีบุญโรจน์
ประธานสาขาวิชา
     
     
     
     
นางชาโลมา กองสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะ