คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
 
คณะกรรมการประจำคณะ กลับหน้าหลัก

     
     
  รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
ประธานกรรมการ 
 
     
     
     
     
     
     
 อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
กรรมการ
  นายประคอง เตกฉัตร
กรรมการ
     
     
     
 นายสัตยา อรุณธารี
กรรมการ
   รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
กรรมการ
     
     
     
 อาจารย์หทัยกาญจน์   กำเหนิดเพชร
กรรมการ
   อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
กรรมการและเลขานุการ
     
     
     
 อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์
กรรมการ
   นางชาโลมา กองสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ