คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
อาจารย์ประจำคณะ
เจ้าหน้าที่
 
คณะกรรมการประจำคณะ กลับหน้าหลัก

     
     
  รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
คณบดี
 
 
     
     
     
     
     
     
    นายประคอง เตกฉัตร
กรรมการ
     
     
     
 นายสัตยา อรุณธารี
กรรมการ
   รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
กรรมการ
     
     
     
 อาจารย์อานนท์  ศรีบุญโรจน์ 
ประธานสาขา