คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ประกันคุณภาพหลักสูตร
หนังสือรับ เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความรับรอง
 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลับหน้าหลักหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี : เอกสารประกอบหลักสูตร

กรอบความคิดของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้กฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สามารถประกอบ
วิชาชีพแขนงต่างๆได้ โดยการฝึกฝนให้นิสิตรู้จักใช้เหตุผล สามารถปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง ตลอดจนตีความกฎหมายได้ถูกต้องเป็นธรรมตามเจตนารมณ์และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทางกฎหมายผู้ดำรงตนอยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความหนักแน่น มั่นคง มีจิตสำนึกทางสังคม มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนใช้ความรู้ในทางที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

          นักกฎหมายที่มีทักษะเชิงปฏิบัติ รับใช้สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

              เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้

1.  มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2.      มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และทักษะเชิงปฏิบัติ

3.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจบริบทของสังคม

4.  มีจรรยาวิชาชีพทางกฎหมายและผดุงความยุติธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

               1. กลุ่มอาชีพองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ปลัดอำเภอ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร  นิติกร ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการกฎหมาย

               2.กลุ่มอาชีพองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ นิติกรของหน่วยงานเอกชน ธนาคาร ที่ปรึกษาของหน่วยงานภาคธุรกิจ

               3.กลุ่มอาชีพอิสระ ได้แก่ ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านกฎหมายและมีทักษะเชิงปฏิบัติและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม