คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
 
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2560