คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
วิจัย วารสารและจุลสาร
วิจัย
วารสาร
จุลสาร
ประกาศ
 
ประกาศ กลับหน้าหลัก

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้อ่านและผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ