คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
นิสิต
ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ วิทยาเขตสงขลา
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ผลงานของนิสิต
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
สโมสรนิสิต
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปี 2555
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
แนะแนวศึกษาต่อ
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ/ปกติ
รายละเอียดการรับสมัครเรียนแบบบล็อกคอร์ส ศ.-อ.
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ปฏิทินการรับสมัครนิสิต TCAS62
โครงการที่เปิดรับนิสิต ปีการศึกษา 2562(TCAS62)
 
ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ วิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่สอบ 11/12/2561 วันที่สอบ 13/12/2561 วันที่สอบ 15/12/2561 วันที่สอบ 17/12/2561 วันที่สอบ 19/12/2561 วันที่สอบ 21/12/2561