คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
นิสิต
ตารางสอน/ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ ภาคสมทบ
ตารางสอน/ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ ภาคปกติ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ผลงานของนิสิต
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
สโมสรนิสิต
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปี 2555
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
แนะแนวศึกษาต่อ
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ/ปกติ
รายละเอียดการรับสมัครเรียนแบบบล็อกคอร์ส ศ.-อ.
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
ตารางสอน/ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ ภาคปกติ กลับหน้าหลัก

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วิทยาเขตสงขลา)
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มผู้เรียน ผู้สอน จำนิสิตลงทะเบียน นิสิตแยกกลุ่ม วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ รหัสนิสิต
 0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 1 รศ. กรกฎ ทองขะโชค 325 200 16 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17401 601081001-601031270
      อ. วิรัตน์ นาทิพเวทย์   125 16 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17402* 601081271-601081441
 0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 1 1 รศ. กรกฎ ทองขะโชค 238 180 16 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17403 572081044-591081274
          58 16 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17502* 591081275-592081068
 0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 1 อ. นฤมล ฐานิสโร 75 75 16 ต.ค. 61 13:00 - 16:00 17313  
 0801151 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 1 อ. หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร 273 250 17 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17401 592081116-611081527
          23 17 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17402* 611081528-611081551
    2 อ. หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร 266 86 17 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17402* 611081001-611081088
          180 17 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17403 611081089-611081275
 0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 1 อ. หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร 234 120 17 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 736-7 561087596-591081190
          114 17 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 744 591081192-592081068
 0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 อ. เจษฎา ทองขาว 330 250 18 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17401 581081289-601081331
          80 18 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17402* 601081332-601081441
 0801431 กฎหมายปกครอง 1 1 อ. ศรุต จุ๋ยมณี 235 180 18 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17403 561081167-581081315
          55 18 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17501* 581081316-582081118
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 1 อ.ดร. จันทราทิพย์ สุขุม 46 46 19 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17303  
 0801211 เอกเทศสัญญา 1 1 อ. ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ 334 85 19 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17501 561087528-601081102
          85 19 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17502 601081103-601081224
          85 19 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17503 601081225-601081333
          79 19 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17504 601081334-601081441
 0801251 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 1 อ. ศาสตรา แก้วแพง 269 250 19 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17401 611081001-611081257
      อ. หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร   19 19 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17402* 611081258-611081501
      อ.ดร. อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์            
    2 อ. ศาสตรา แก้วแพง 268 161 19 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17402* 611081276-611081440
      อ. หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร   107 19 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17403* 611081441-611081551
      อ.ดร. อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์            
 0801344 หุ้นส่วน - บริษัท 1 อ. ธีรยุทธ ปักษา 236 56 19 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17501* 571087545-591081087
          90 19 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17502 591081088-591081231
          90 19 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17503 591081232-601087582
 0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 1 อ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 95 60 19 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 15303 592081003-591081236
          35 19 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 15214 591081242-592081068
 0801491 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 1 อ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 27 27 19 ต.ค. 61 13:00 - 16:00 15214  
 0801212 หนี้ 1 อ. ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ 330 250 20 ต.ค. 61 13:00 - 16:00 17401 581081347-601081331
          80 20 ต.ค. 61 13:00 - 16:00 17402* 601081332-601081441
 0801345 ตั๋วเงิน 1 อ. จิรนันท์ ไชยบุปผา 273 250 20 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17401 571081039-591081330
      อ.ดร. จันทราทิพย์ สุขุม   23 20 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17313* 591081331-592081116
 0801451 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 อ.ดร. จันทราทิพย์ สุขุม 227 227 20 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17401  
 0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์ 1 อ. เจษฎา ทองขาว 268 250 21 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17401 592081116-611081255
      ผศ. กรรณภัทร ชิตวงศ์   18 21 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17402* 611081256-611081275
    2 อ. เจษฎา ทองขาว 275 90 21 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17402* 571081039-611081363
      ผศ. กรรณภัทร ชิตวงศ์   185 21 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 17403 611081364-611081551
 0801213 ทรัพย์สินและที่ดิน 1 อ. กฤษฎา อภินวถาวรกุล 355 220 21 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 15403 561087558-601081257
          120 21 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 15401 601081258-601081424
          15 21 ต.ค. 61 09:00 - 12:00 15306* 601081425-601081441
 0801349 กฎหมายครอบครัว 1 อ. นฤมล ฐานิสโร 237 237 21 ต.ค. 61 13:00 - 16:00 17401  
 0801425 ภาษีอากร 1 1 อ. จิรนันท์ ไชยบุปผา 231 140 21 ต.ค. 61 13:00 - 16:00 17402 571081068-581081248
      อ.ดร. จันทราทิพย์ สุขุม   91 21 ต.ค. 61 13:00 - 16:00 17403* 581081249-582081118
 0801426 กฎหมายแรงงาน 1 1 อ.มาตา  สินดา 229 229 22 ต.ค. 61 17:30 - 20:30 17401  
      ผศ. กรรณภัทร ชิตวงศ์