คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
นิสิต
ตารางสอน/ตารางสอบ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ผลงานของนิสิต
สโมสรนิสิต
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปี 2555
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ กลับหน้าหลัก

วันที่สอบ 19 ตุลาคม 2560 
       
        เวลาสอบ 17.00-20.00น.

วันที่สอบ 20 ตุลาคม 2560 

       เวลาสอบ 09:00-12:00น.        เวลาสอบ 13.00-16.00น.        เวลาสอบ 17.00-20.00น.
วันที่สอบ 21 ตุลาคม 2560 

       เวลาสอบ 09.00-12.00น.         เวลาสอบ 17.00-20.00น. วันที่สอบ 22 ตุลาคม 2560

       เวลาสอบ 09.00-12.00น.        เวลาสอบ 13.00-16.00น.