คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
นิสิต
ตารางสอน/ตารางสอบ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ผลงานของนิสิต
สโมสรนิสิต
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปี 2555
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กลับหน้าหลัก