มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
โครงการป้องกันการทุจริตการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคเรียน 2/2560
กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญา และวันรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ให้นิสิตทุกชั้นปีลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ห้องอ่านหนังสือชั้น 2 คณะนิติศาสตร์
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดรับสมัครโครงการ KALAM RAKYAT 2
สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2561
แบบสำรวจความต้องการหนังสือและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับนิสิต
เปลี่ยนแปลงเวลาสอบกลางภาค 1/2560
สำนักงานสภาทนายความภาค9 จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 47
กำหนดการบรรยาย ของอาจารย์พิเศษ
แบบสอบถาม เรื่อง "ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์"
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ ประจำปี 2561
ขยายเวลาส่งใบสมัครทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสำนักพิมพ์วิญญูชน
ขอรับทุนหนังสือเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อภินันทนาการจากสำนักพิมพ์วิญญูชน
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับนิสิตฝึกงาน


หน้าที่ :