มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แจ้งการบรรยาย สำหรับนิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่4
แบบสอบถามการรับรู้และความเข้าใจค่านิยมหลักของนิติสิต สังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามความคาดหวังของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 1/2560
กำหนดการกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2560
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2560
กฎหมายใหม่
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน The International Conference on Teaching and Learning (i-TeLearN 2017)
ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนซ้ำเป็นกรณีพิเศษ
ให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
กำหนดวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหมปี ๒๕๖๐ วิทยาเขตพัทลุง
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค วิชา มรดก
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน วิทยาเขตสงขลา
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงายตัวเข้าหอพัก
ตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง
ตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสงขลา
งดการบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน วันที่ 29 เมษายน 2560


หน้าที่ :