EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ตารางการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561
ประกาศตารางสอบ วิทยาเขตสงขลา กรณีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน กลุ่มจัดสอบเอง ( ตารางสอบซ้ำซ้อนกัน )
คัดเลือกเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา
งดบรรยายวิชาตั๋วเงินงดบรรยายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย
ปฏิทินเตรียมความพร้อมรายวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561
ทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
ทุนให้เปล่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 วิทยาเขตสงขลา
แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการให้บริการที่สนับสนุนความเป็นนานาชาติ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าฝึกปฏิบัติงาน
เสวนาทางวิชาการ "10 ปี คดีชายฝั่งสะกอมถึงอ่าวน้อย.." วงการนิติศาสตร์ไทยเรียนรู้อะไร?
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำปรเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาชาวไทย
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน กรณีพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการ “TSU Family Car Rally”


หน้าที่ :