มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เสวนาทางวิชาการ "10 ปี คดีชายฝั่งสะกอมถึงอ่าวน้อย.." วงการนิติศาสตร์ไทยเรียนรู้อะไร?
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำปรเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาชาวไทย
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน กรณีพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการ “TSU Family Car Rally”
รวมข้อสอบปากเปล่าเนติบัณฑิต สมัยที่ 7-69
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแต่งเนติบัณฑิตยสภาเปิดเรียนภาค1 สมัยที่ 71
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา
กำหนดวันรายงานตัวเป็นนิสิต สำหรับบุคคลที่มหาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2561
การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ในศตวรรษที่ 21
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
บรรยายพิเศษในหัวข้อ Indonesian Alternative Dispute Resolution
แบบสอบถามความต้องการฝึกงาน ปีการศึกษา 2560
งดการเรียนการสอนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2561
กิจกรรมปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศผลนิสิตที่ได้รับมอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


หน้าที่ :