มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา
กำหนดวันรายงานตัวเป็นนิสิต สำหรับบุคคลที่มหาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2561
การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ในศตวรรษที่ 21
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
บรรยายพิเศษในหัวข้อ Indonesian Alternative Dispute Resolution
แบบสอบถามความต้องการฝึกงาน ปีการศึกษา 2560
งดการเรียนการสอนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2561
กิจกรรมปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศผลนิสิตที่ได้รับมอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เเบบสำรวจความสนใจในการศึกษาต่อเเละการประกอบอาชีพของนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
เเบบสำรวจความสนใจในการศึกษาต่อเเละการประกอบอาชีพของนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2561
ปฏิทินกิจกรรมนอกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 วิทยาเขตพัทลุง
มอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการป้องกันการทุจริตการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคเรียน 2/2560
กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญา และวันรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ให้นิสิตทุกชั้นปีลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ห้องอ่านหนังสือชั้น 2 คณะนิติศาสตร์


หน้าที่ :