EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประเมินแบบสำรวจการจัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสร็มสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา
กำหนดสอบปลายภาค รายวิชากฎหมายแรงงาน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 ธันวาคม 2561
ขอเรียนเชิญผู้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ
เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา วิธีพิจารณาความอาญา1อ.สัตยา อรุณธารี วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 17403
รับสมัครการบรรยายเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ภาคสอง [ภาคค่ำ]
โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนิสิตใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562
เอกสารประกอบการบรรยาย วิชากฎหมายปกครอง1 อ.อำพน เจริญชีวินทร์ วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 17403 เวลา 9.00 - 16.00
ระชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักสิทธิเพื่อปวงชน KALAM RAKYAT รุ่นที่ 3
ตารางการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561
ประกาศตารางสอบ วิทยาเขตสงขลา กรณีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน กลุ่มจัดสอบเอง ( ตารางสอบซ้ำซ้อนกัน )
คัดเลือกเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา
งดบรรยายวิชาตั๋วเงินงดบรรยายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย
ปฏิทินเตรียมความพร้อมรายวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561
ทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
ทุนให้เปล่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :