มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
โครงการ หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขอความร่วมมือบัณฑิต สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามลิงค์
ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นิสิตที่ต้องการทำสติกเกอร์อนุญาตเข้า-ออก
แบบประเมินความพึงพอใจของศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คำอธิบายรายวิชา หลัสูตรปี 2555
การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ ของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการเตรียมการรองรับกฎหมายลิขสิทธิ์ ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
การรับนิสิตภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ครั้งที่ 2
กำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำเป็นกรณีพิเศษ(สอบซ่อม 3/2558)
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับรองมาตราฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
สภาทนายความ พิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตพัทลุง
รับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประเภทรับตรง วิธีทั่วไป ครั้งที่ 2
โครงการให้ความช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน(คลินิกกฎหมาย)
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และการงดการเรียนการสอน 5-6 มินาคม 2559
ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตต้องจดจำลำดับที่เพื่อใช้ในการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)


หน้าที่ :