มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์



  กลับหน้าหลัก
ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนซ้ำเป็นกรณีพิเศษ
ให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
กำหนดวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหมปี ๒๕๖๐ วิทยาเขตพัทลุง
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค วิชา มรดก
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน วิทยาเขตสงขลา
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงายตัวเข้าหอพัก
ตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง
ตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสงขลา
งดการบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน วันที่ 29 เมษายน 2560
โครงการ หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขอความร่วมมือบัณฑิต สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามลิงค์
ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นิสิตที่ต้องการทำสติกเกอร์อนุญาตเข้า-ออก
แบบประเมินความพึงพอใจของศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คำอธิบายรายวิชา หลัสูตรปี 2555
การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ ของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการเตรียมการรองรับกฎหมายลิขสิทธิ์ ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
การรับนิสิตภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ครั้งที่ 2


หน้าที่ :