มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบท่านคณบดี
ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์เจษฎา ทองขาว นำนิสิตที่ได้รับรางวัลเข้าพบท่านคณบดี
บรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์และอาจารย์อาวุโสจาก University of Bengkulu
ส่งคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย University of Benkulu เดินทางกลับ
การจัดทำแนวคิดในการบริหารคณะนิติศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ University of Benkulu
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค รับมอบงานจาก อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี วันที่ 5 เมษายน 2560
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (GenA 2016)
คณบดีคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
วันทนายความ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายแผนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนนิสิตและบุคลากรคณะนิติศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำเดือน มกราคม 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประเดือนธันวาคม 2559
การวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตร์
เทนนิสการกุศล LAW TSU OPEN 2016
กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์ เกษียณอายุ
คณะกรรมการเข้าประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559


หน้าที่ :