มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
10 ปี คดีชายฝั่งสะกอมถึงอ่าวน้อย... วงการนิติศาสตร์ไทยเรียนรู้อะไร?
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 4
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง รอบที่ 3/1 และ 3/2
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2561
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ธุรกิจออนไลน์กับกฎหมายที่ควบคุม
โครงการสัมมนา การบริหารความเสี่ยงทางการแพทย์ : ทำอย่างไรถึงจะไม่ถูกฟ้อง
คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ และด่านศุลกากรบ้ายประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้บริการวิชาการบรรยายหัวข้อ “บริบทและความสำคัญของกฎหมายสำหรับสถาบันการศึกษา และคดีทางปกครอง”
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้าศึกษาดูงานขั้นตอนเเละกระบวนการ การพิจารณาคดีปกครอง ณ ศาลปกครองสงขลา
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าพบคณะผู้บริหารและคณบดีคณะนิติศาสตร์ของ Utara University Malaysia
โครงการอธิการบดีพบส่วน/หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรกระบวนการ "โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561-2564"
จัดโครงการหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2564
โครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารในสถาบันการศึกษา
ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเจรจาเพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ Universiti Malaya (UM)
ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเจรจาเพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ University Kebangsaan Malaysia
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสอบสงขลา


หน้าที่ :