EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คืนพลังให้ฝายมีชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชน
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1
การแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวเเทนเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ 2561
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561
การอนุรักษ์ สืบสารประเพณีศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ กิจกรรมสืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบ
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมหารือร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานวันสถาปนา
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสงขลา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับน้องๆ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 หัวข้อ การเผยแพร่งานวิจัย
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 8/2561
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค (ภาค 9) เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2561 ภาคสมทบ หลักสูตร Block Course
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต กับโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน้าที่ :