มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสอบสงขลา
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Family)
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาสอบแข่งขันเข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
แนะแนวศึกษาต่อ ภายในประเทศและต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษ
รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน และคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนฯ
โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เสวนากฎหมายการชุมนุมสาธารณะกับการปกป้องชุมชน
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนต่อคณะทำงานสหประชาชาติ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเสวนาวิชาการสู่สันติภาพ จัดโดยมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Indonesian Alternative Dispute Resolution วิทยาเขตพัทลุง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Dr. Candra Irawan Inbur
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Indonesian Alternative Dispute Resolution
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace:Happy Work-life)
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Learning TSU MOOC ให้กับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ : เรื่อง “คดีเพื่อประโยชน์สาธารณะและการฟ้องคดีเพื่อปิดปาก (Anti-SLAPP Laes)
เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เข้าหารือกับ รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายอนุสร ตันติโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา บรรยายในรายวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่น


หน้าที่ :