มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ในงานคนโหมด 9 ย่าง ตามรอยพ่อ ดิน น้ำ ป่า
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จัดการบรรยายเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทุลง จัดกิจกรรมสัมมนานิสิตฝึกงาน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมสัมมนานิสิตฝึกงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบหมายให้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
โครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่คณะนิติศาสตร์
คณบดีและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
คณาจารย์และนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันรพี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมรำลึกคุณพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี
รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายทักษิณานุปทาน เนื่องในวันรพี
ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ และประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ประธานสาขานิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าหารือกับ นายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 สงขลา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดการประชุม
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือแนวทางสันติวิธีในจังหวัดชายแดนใต้ กับท่านโสภณ ทิพย์มณี อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ภาค 9
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมหารือกับ นายบัญชา หนูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา และนายคมเดช ชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมด้านต่าง ๆ กับอธิบดีศาลปกครองสงขลา


หน้าที่ :