EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าพบเพื่อขอพรปีใหม่จากท่านเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จ. สงขลา
กองทุนเลิศขจรสุขมอบทุนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่3
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา (กพยจ.สงขลา)
ร่วมหารือการจัดการแข่งกันฟุตบอลประเพณีลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
คณบดีคณะนิติศาสตร์ Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะนักวิชาการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
จริยธรรมทางการแพทย์ และคุณ(ฆ่า)ของสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร์ ให้กับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแนะแนวการศึกษา #หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ให้กับโรงเรียนสุราษธานี2 และโรงเรียนสุราษพิทยา2
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแนะแนวการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ให้กับโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
อาจารย์คณะนิติศาสตร์เข้านำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์คลินิกกฎหมาย
โครงการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ( กิจกรรมเสริมหลักสูตร) ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ ขั้นตอนการพิจารณาความในชั้นพนักงานอัยการ
โครงการ ศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการจริง ( กิจกรรมเสริมหลักสูตร) ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ ขั้นตอนการพิจารณาต่างๆ ของศาลชั้นต้น


หน้าที่ :