มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารในสถานศึกษา
คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณบดีและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมงานเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการพื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ นายอารีฟ อับดุลเลาะ นิสิตชั้นปีที่ ๔
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
ประชุมชี้แจงความเข้าใจการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙
ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๑๑ เดือน
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบคณบดี และผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงเข้าพบ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชุมอาจารย์ประจำและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาในการเรียนการสอน
ประชุมบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเลิศ
การปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน วิทยาเขตพัทลุง
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ ในโอกาศรับประกาศนียบัตร
คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าหารือกับ คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
การปฐมนิเทศนิสิตก่อนการเข้ารับการฝึกงาน
คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์พบนิสิต


หน้าที่ :