หลักสูตร วิชา

ดาวน์โหลด มคอ.2 รายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง (ไฟล์ pdf) [ดาวน์โหลดแล้ว 1324 ครั้ง]

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education for Bachelor Degree


ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

       ปรัชญาของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ คือ การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
        ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
       โดยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีลักษณะเป็นการบูรณาการผสมผสานเนื้อหาวิชาในศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มุ่งหวังให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง และสังคม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ มีความใฝ่รู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยหล่อหลอมให้นิสิตมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (อารมณ์ ความคิด สติปัญญา และจิตวิญญาณ) สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


วัตถุประสงค์หลักสูตร

        มหาวิทยาลัยทักษิณได้ตั้งปณิธานในการผลิตบัณฑิตของสถาบัน คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล โดยกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อหน่วยงานและต่อสังคม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความรอบรู้ทั้งในศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในสังคม มีความสามารถในการคิด พูด และทำโดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ และสู้งาน สามารถครองตนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างมีความสุข เป็นผู้มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะช่วยตอบสนองคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
        2. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง และสังคม
        3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ มีความใฝ่รู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        4. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมด้วยความรับผิดชอบ
        5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ


ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

พ.ศ. 2562 หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปีโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

      หมวดวิชาศึกษทั่วไป 30   หน่วยกิต
           วิชาบังคับ 18   หน่วยกิต
           วิชาเลือก 12   หน่วยกิต
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      วิชาบังคับ 18   หน่วยกิต
           กลุ่มการใช้ภาษา   9   หน่วยกิต
             0000111   ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
  Thai for Higher Education
  3(3-0-6)
             0000121   ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
  Basic English in Daily Life
  3(3-0-6)
             0000122   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  Read and Write in Basic English
  3(3-0-6)
           กลุ่มบูรณาการ   9   หน่วยกิต
             0000161   คุณภาพชีวิต
  Quality of Life
  3(3-0-6)
             0000162   สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต
  Environment and Lifestyle
  3(3-0-6)
             0000261   สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
  Social Sustainability and Sufficiency Economy
  3(3-0-6)
      วิชาเลือก 12   หน่วยกิต
           กลุ่มวิชาบังคับเลือก
               เลือกจากรายวิชา
  3   หน่วยกิต
             0000262   ทักษิณศึกษา
  Southern Thai Studies
  3(2-2-5)
             0000263   วิถีชุมชนท้องถิ่น
  Local Community Ways
  3(1-6-2)

             **หมายเหต : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้

           กลุ่มวิชาเลือก   9   หน่วยกิต
             วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ
               เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
             0000131   ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  Burmese Language and Culture
  3(3-0-6)
             0000132   ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
  Vietnamese Language and Culture
  3(3-0-6)
             0000133   ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
  Korean Language and Culture
  3(3-0-6)
             0000134   ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  Japanese Language and Culture
  3(3-0-6)
             0000135   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  Chinese Language and Culture
  3(3-0-6)
             0000136   ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
  Malay Language and Culture
  3(3-0-6)
               เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
             0000163   วิถีอาเซียน
  ASEAN Ways
  3(3-0-6)
             0000164   หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
  Philosophy and Religion Principles for Life Development
  3(3-0-6)
             0000165   ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
  Audio and Visual Art Appreciation
  2(2-0-4)
             0000166   ไฟฟ้ากับชีวิต
  Electricity and Life
  2(2-0-4)
             0000167   อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
  Food for Life and Beauty
  3(3-0-6)
             0000168   การอ่านเพื่อชีวิต
  Reading for Life
  2(2-0-4)
             0000169   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
  Sports and Recreation for Health
  2(1-2-3)
             0000264   เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
  Economics and Management
  2(2-0-4)
             0000265   ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  Food and Energy Security for Quality of Life
  2(2-0-4)
             0000266   เศรษฐกิจสร้างสรรค์
  Creative Economy
  2(2-0-4)
             0000267   ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
  Visual Art and Music Appreciation
  2(2-0-4)
             0000268   การเมืองการปกครองไทย
  Thai Politics and Governance
  3(3-0-6)
General Education