ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวทั่วไป
เริ่มแสดง :: 14 ก.ค.59 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาคณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
 
     
                       ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 กลุ่มภารกิจหอพัก ฝ่ายกิจการนิสิต
     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ"สัมมนาคณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก"
     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
     โดยให้เกียรติ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน          
    จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะได้เยี่ยมชมหอพักและการปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านหอพัก
     ร่วมไปถึงได้แลกเปลี่ยน  ประสบการณ์ด้านต่างๆ ในเรื่องของการจัดการหอพัก และการทำงานด้าน      
     กิจกรรม หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
               ให้เกียรติจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
      ตลอดระยะ 2 วันนั้น คณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพักทุกคนได้ทราบถึง ภาระหน้าที่และบทบาท
      ของตนเอง และได้พัฒนาศักยาภาพในการทำงาน รวมไปถึงได้ฝึกปฏิบัติการ เขียนโครงการอีกด้วย 

                                                                                                   ประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนิสิต
                                                                                             มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
                                                                                                 โทร 074-609609  ภายใน 8522