ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รณรงค์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง