ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประปีการศึกษา 2560
 
     
 
 
[กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง]

         เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 17:00 น. กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคารบริหารและสำนักงานกลางมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง โดยมีนายคำรบ คชภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีองค์กรนิสิตเข้าร่วมประกอบด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตแต่ละคณะต่างๆ ซึ่งได้นำเสนอผลการประเมินผลโครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ต่อด้วยกิจกรรมการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประเด็นความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ร่วมไปถึงข้อคิดเห็นในการทำกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 และร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่กำกับดูแลด้านกิจกรรมนิสิตของแต่ละคณะร่วมถอดบทเรียนในครั้งนี้