ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.60 ถึงวันที่ 18 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยภาคใต้