ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครั้งที่ 12
 
     
[กลุ่มภารกิจหอพัก ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง]

             จัดโครงการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้ครั้งที่ 12" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 4-25 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม อาคารวิทยาศาสตร์ และอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตรุ่นพี่ ที่มีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะรายวิชา เป็นผู้ติว รายวิชาที่ติวครอบคลุมทุกคณะ และทุกสาขาวิชา ส่งผลใหนิสิตได้ทบทวนเนื้อหาวิชาที่เรียนมาตลอดทั้งเทอม เพื่อเตรียมความพร้อมกับการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560