ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พื้นที่ จ.ชุมพร
 
     
                              [ภารกิจกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ]
      ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดชุมพร ได้แก่ 
อำเภอเมืองชุมพร  อำเภอท่าแซะ  อำเภอปะทิว  อำเภอหลังสวน อำเภอละแม  อำเภอพะโต๊ะ  อำเภอสวี  และอำเภอทุ่งตะโก  เมื่อระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนบ้านนิสิต เก็บข้อมูลความเป็นอยู่ของครอบครัวนิสิต  และทำความเข้าใจต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมไปถึงได้แลกเปลี่ยน ซักถามข้อสงสัยต่างๆ