ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทำบุญหอพักนิสิต ประจำปี 2561
 
     
กลุ่มภารกิจหอพัก ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง  จัดโครงการทำบุญหอพักนิสิต ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์หอพักนิสิต เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการทำบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รู้คุณค่าและอานิสงค์ของการถวายทาน