ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสืบสานบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
 
     

                  เมื่อระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ภารกิจศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการสืบสานบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและบุคลากรอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้าง ปลูกฝัง ให้นิสิตและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมที่จรรโลงสังคมให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนา อีกทั้งเพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้แสดงความกตัญญูและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกิจกรรมร่วมกันจัดหฺมรับ และร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรษในวัดพื้นที่อำเภอป่าพะยอมและใกล้เคียง