ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสร้างสำนึกรับผิิดชอบต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
                      กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิิดชอบต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2561    เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านตลิ่งชั่น โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โรงเรียนบ้านเนินทราย โรงเรียนบ้านไสเลียบ โรงเรียนประชารัฐบำรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปรง วัดทุงสวนธรรม วัดด่านปรงสามัคคี และวัดป่าพะยอม โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ ทำความสะอาดอาคาร ปรับภูมิทัศน์ จัดตกแต่งห้องสมุด ห้องเรียน ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน