ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 

โครงการสัมมนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง