ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

 

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง


 
นายคำรบ คชภักดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต 

นายคำรบ คชภักดี 
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
นายณัฐพล ตั่นมี
 
นักวิชาการ นายกำพลศักดิ์ ชูช่วย
นักวิชาการ


นายภาณุพงศ์ รณรงค์
นักวิชาการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจหอพัก

นางสาวจิราพร  คงแก้ว

นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจหอพัก
นางสาวณัฐกฤตา  ศรีใหม่
นักวิชาการนางสาวเบญจวรรณ  ชูอินทร์
นักวิชาการนางสาวกชฎากร แสงอรุณ
นักวิชาการ

นายสุวัฒน์ ขุนกำแหง
นักวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร โภชนานุกูล
นักวิชาการ
นายเดชณรงค์ คงทองฉิม 
ผู้ปฏิบัติงานช่างนายศุภนนท์ แทนโป
ผู้ปฏิบัติงานช่าง------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต

นางสาวปีติฉัตร วั่นเส้ง 
นักวิชาชีพ 
นางพิชญา แก้วมณี 
นักวิชาชีพนางจาริยา สุทธินนท์
นักวิชาการ
นางกุลณิชา นรเศรษฐพงษ์ 
นักวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

นางนวพร  นพแท่น
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
นางสาวศิริกาญจน์ เบญจศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสิรินภา  ชัยศิริ
นักวิชาการ
นางสาวณัฐนรี  จันทร์หนู
นักวิชาการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

นางสาวพิมวสุญา  เมืองราช
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน