ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลับหน้าหลัก

>> วิสัยทัศน์

       ฝ่ายกิจการนิสิต เป็นองค์กรที่ให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมของนิสิตและร่วมพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

>> พันธกิจ
      1. เป็นกลไกของมหาวิทยาลัยในการกำหนด กำกับ ดูแล บริการและส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจด้านพัฒนา
           นิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
      2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต พร้อมจัดบริการและสวัสดิการ ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็น
          บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดำรงด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตสำนึกทาง
          ปัญญา ทักษิณศึกษา มีวินัย และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
      3. พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบ และกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ให้
          บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและของมหาวิทยาลัย