ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 
     
             ภารกิจศิษย์เ่ก่าสัมพันธ์  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุภการ สิริไพศาล  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  เป็นประธาน ซึ่งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างหัวหน้าและบุคลากร  หน่วยงานฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา กลุ่มงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา  สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา  และฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าร่วมกัน