ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัย ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
 
     
                                     ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"
ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชลลดา เจยาคม     นิสิตชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับรางวัล : เหรียญทองแดง
ประเภทกีฬา 
กีฬาปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง


ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาววิรวรรณ ชุมแสง     นิสิตชั้นปีที่ 2   สาขาวิชานิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์

ได้รับรางวัล
 : เหรียญทองแดง
ประเภทกีฬา 
กีฬาปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง


ขอแสดงความยินดีกับ
นายณัฐดนัย อ่อนแก้ว      นิสิตชั้นปีที่ 4   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ได้รับรางวัล
 : เหรียญทองแดง
ประเภทกีฬา 
กีฬาปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย


ขอแสดงความยินดีกับ
1.นายธวัชชัย บุญศัพท์       นิสิตชั้นปีที่ 1   สาขาวิชาพลศึกษา
2.นายปุญญวีร์ แดงเปีย       นิสิตชั้นปีที่ 2   สาขาวิชาพลศึกษา

3.นายฮานิฟ สาแลแม         นิสิตชั้นปีที่ 4   สาขาวิชาพลศึกษา
4.นายเราะห์มัน ยะโก๊ะ        
นิสิตชั้นปีที่ 4   สาขาวิชาพลศึกษา
5.นายรุสดี หลีเหร็ม            
นิสิตชั้นปีที่ 4   สาขาวิชาพลศึกษา
ได้รับรางวัล
 : เหรียญทองแดง
ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย

คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ฝึกสอน     :     นายสรายุทธ แก้วจังหวัด


ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวรัตติยากร แก้วหนู      นิสิตชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัล : เหรียญทองแดง
ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก. - หญิง

ผู้ฝึกสอน
     :     นายมัฆวัต วิไลลักษณ์


ขอแสดงความยินดีกับ
นายวรเชษฐ์ นกหมุด     นิสิตชั้นปีที่ 1   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัล : 
เหรียญทองแดง
ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย


ผู้ฝึกสอน     :     นายมัฆวัต วิไลลักษณ์


ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชนากานต์ ธรรมธินโน   นิสิตชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
นางสาวกมลทิพย์ ทองอนันท์    นิสิตชั้นปีที่ 1   สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวสุรางคนา รอดขวัญ   นิสิตชั้นปีที่ 1   สาขาวิชาพลศึกษา
นางสาววันวิสาข์ สังขะพันธ์   นิสิตชั้นปีที่ 5   สาขาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

ได้รับรางวัล : เหรียญทองแดง
ประเภทกีฬา เปตอง ทีมหญิง 3 คน
ผู้ฝึกสอน     :     นางสาวปณิตา สุชลธารา


ขอแสดงความยินดีกับ
นายพราน เพรชไฝ   นิสิตชั้นปีที่ 4   สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัล : เหรียญทองแดง
ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

ผู้ฝึกสอน     :     นายมัฆวัต วิไลลักษณ์


ขอแสดงความยินดีกับ
นายชัยวัฒน์ หมวกทอง   นิสิตชั้นปีที่ 2   สาขาวิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัล : เหรียญเงิน
ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.

 
ผู้ฝึกสอน     :     นายมัฆวัต วิไลลักษณ์