ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ติดต่อ
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

ผู้บริหาร
   
   
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ 
รองอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา
 


 

 
 
 
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล 
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา
 

 

นายมัฆวัต   วิไลลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต
วิทยาเขตสงขลา
โทร: ๗๓๐๑
 

 
 

 
 
  
 
 

นางปิยนุช  สืบสาย
ธุรการ
โทร: ๗๓๐๐
 
 
นางสาวทิพธรรยาภรณ์    ควนข้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: ๗๓๘๕
e -mail:  thipthanyapornyah@gmail.com