ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ติดต่อ
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่น พัฒนานิสิตให้มีคุณภาพมีทักษะสากล สมบูรณ์ตามอัตลักษณ์ พร้อมทั้งบริการและสวัสดิการที่ดีและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานิสิตและทักษะการปฏิบัติงาน”
 
“ส่งเสริมพัฒนานิสิต  ให้มีคุณภาพ”  หมายถึง การมีองค์ประกอบดังนี้
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพสมบูรณ์ตามอัตลักษณ์ อันประกอบด้วย มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล ในรูปแบบที่นอกเหนือจากการพัฒนานิสิตในห้องเรียน

           “บริการและสวัสดิการที่ดี” หมายถึง การมีองค์ประกอบดังนี้
-มีการจัดบริการและสวัสดิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ที่เอื้อต่อการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

“พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร”  หมายถึง การมีองค์ประกอบดังนี้
-พัฒนาและเพิ่มพูนขีดความสามารถของบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาให้มีศักยภาพในการพัฒนานิสิต
-พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากรที่จะตอบสนองการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาการจัดกิจกรรมเสรี  กิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน  บริการและสวัสดิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ที่เอื้อต่อการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สมบูรณ์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานศิษย์เก่าให้มีคุณภาพบนฐานการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย

 
 
 
**************************************************