ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ติดต่อ
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก

ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๔๐  หมู่ที่  ๔  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐

Facebook :  ศิษย์เก่าสัมพันธ์  ม.ทักษิณ  

อีเมล์    :   thipthanyapornyah@gmail.com
 
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐๗๔ - ๔๔๓๙๕๖

 
 สถานที่ให้บริการของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
 
 หอพักปาริชาต ๑    :    ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์   ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  โทร. ๗๓๑๙
*********************************