ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ... ปี ๒๕๖๑
 
     
         เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ... ปี 2561 ซึ่งมีบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เกษียณอายุ จำนวน 11 ราย ดังนี้
     1.รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2.นางสุวรรณี ข้องม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร อุตรภิชาติ คณะวิทยาศาสตร์
     4.อาจารย์สมโภชน์ ศรีวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
     5.อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
     6.อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี วิทยาลัยนานาชาติ
     7.นางสาวชนิดา แก้วมณี ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
     8.นายอุดมศักดิ์ พากเพียร ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
     9.นางสาวชาลินี จันทรพิทักษ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
    10. นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
    11. นายวรัตถ์ อุคะหะ สถาบันทักษิณคดีศึกษา