ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรมโครงการ กยศ.สร้างสุขสู่ชุมชน นิสิต-นักศึกษา จิตอาสา สถาบันอุมศึกษากลุ่มภาคใต้
 
     
           ภารกิจ กยศ. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ กยศ.สร้างสุขสู่ชุมชน นิสิต-นักศึกษา จิตอาสา สถาบันอุมศึกษากลุ่มภาคใต้ ซึ่งมีมหาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 มหาวิทยาลัย จำนวน 150 คนได้แก่ 
1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
และเจ้าภาพในการจัดโครงการ #มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ณ โรงเรียนบ้านม่วงทวน ต.หารเทา อ.ปปากพะยูน จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562