ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
              ภารกิจบริการหอพัก จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอโยธยา จังหวัดกระบี่ โดยมีอาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ 
ชุมคง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำและเทคนิคการให้คำปรึกษา ซึ้งทำให้นิสิตคณะกรรมการประสานงานหอพัก ได้ทราบถึงลักษณะการเป็นผู้นำและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีวินัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน และรู้จักเทคนิคการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือน้องนิสิตหอพักให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น