ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศฝ่ายกิจการนิสิตฯ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ฯ