ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ก.พ.63 ถึงวันที่ 24 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
 
     
                          มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา นำบุคลากรและผู้นำกลุ่มองค์การนิสิตและสภานิสิต เข้าร่วมโคงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ซึ้งในปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท และ โรงเรียนวัดพรหมเพชร  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะของนิสิตให้มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำกิจกรรมระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยในเครือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนในด้านต่างๆดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา และด้านศิลปวัฒนธรรม 5 ภาค