ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 
     
                       วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานการปัจฉิม พร้อมทั้งกล่าวปัจฉิมโอวาทและแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในอนาคตแก่ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้กล่าวอวยพรให้แก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และบัณฑิตใหม่ยังได้เรียนรู้วิธีการเขียนเรซูเม่ เพื่อการสมัครงาน จากวิทยากร สำหรับปีการศึกษา 2559 มีนิสิตจบจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,741 คน